Монтана

Две автоматични измервателни станции следят непрекъснато нивото на фините прахови частици и чистотата на въздуха в Монтана. Станция “Гимназията” е разположена на в двора на Природоматематическата гимназия “Свети Климент Охридски”, а станция “Първо училище” се намира на площадка в близост до бул. “Трети март” № 21.

Местоположението им е определено с цел коректно отчитане на влиянието на различните източници на емисии на фини прахови частици, включително и тези от битово отопление с дърва и въглища. Станциите са оборудвани с автоматични анализатори за едновременно измерване на концентрациите на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в атмосферния въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето.

Автоматичните измервателни станции са осигурени по Интегрирания проект “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, който се реализира с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. С данните от мониторинга ще се направи оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта, който обединява усилията на шест общини – Столична, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана, за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на атмосферния въздух.